Kakvoća mineralne sirovine

Kakvoća stijenske mase s ležišta Torine određuje se na uzorcima koji se uzimaju svake godine i odnose na ispitivanje u Institut građevinarstva Hrvatske u Zagrebu. Rezultati fizičko-mehaničkih svojstava stijenske mase za period 1965.-1996. dani su u tabličnom prikazu statističko-matematičkom obradom rezultata:

Kakvoća stijenske mase u razdoblju 1965.-1996.

Kakvoća stijenske mase tijekom ispitivanja l 999. godine

Mineraloško-petrografskom analizom u sastavu stijenske mase određeni su plagioklasi, pirokseni, nešto olivina i klorita, te kvarca i željezovitih minerala. Na osnovi rezultata dobivenih laboratorijskim ispitivanjima fizičko-mehaničkih svojstava i mineraloško-petrografskog sastava, stijenska masa iz kamenoloma Torine ocijenjena je kao sirovina povoljnih svojstava za proizvodnju:
- kamene sitneži za izradu betona i armiranog betona (HRN B.B2.009);
- kamene sitneži za izradu mješavina tipa asfaltbetona na autocesti i cestama svih razreda prometnog opterećenja (HRN U.E4.0 l 4);
- kamene sitneži za izradu gomjih (BNS) i donjih (DNBS) nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala na autocesti i cestama svih razreda prometnog opterećenja (HRN U.E9.021 i HRN U.E9.028);
- drobljenog kamena za izradu nosivih tamponskih slojeva mehanički ili kemijski stabiliziranih
(HRN U.E9.020 i HRN U.E9.024);
- drobljenog nesepariranog kamena za izgradnju i održavanje gospodarskih cesta;
- lomljenog kamena za zidanje potpornih zidova i obaloutvrda.