Lokacija

Poduzeće Kamenolom Gradac d.d. nalazi se u mjestu Gradac Našički, 11 km od Našica u pravcu Požege. Jugozapadno od Gradca Našičkog, na udaljenosti od oko 2 km, uz asfaltnu cestu Našice - Požega nalazi se postrojenje za drobljenje i klasiranje, dok se samo ležište i površinski kop Torine nalaze sjeverozapadno od drobilane na udaljenosti od oko 800 m (lokacije poduzeća vide se na priloženoj karti). Šire područje ležišta tehničkoga građevnog kamena Torine pripada gorskom masivu Krndije. Zapadni dio Krndije nadovezuje se na bilo Papuka, od Petrovog vrha (697 m n.v.) prema Lončarskom visu (491 m n.v.). Masiv Krndije, sa svojom glavnom orografskom osi pružanja sjeverozapad-jugoistok, postupno se spušta prema jugoistoku do kote 348 m n.v. kod Gradca do nižih dijelova đakovačkog platoa (120-180 m n.v.).