Sanacija

Prestankom eksploatacije na površinskom kopu Torine predviđena je rekultivacija kopa, odnosno potrebno je zemljište zahvaćeno rudarskim radovima privesti prvobitnoj ili nekoj drugoj povoljnijoj namjeni.
Područje obuhvaćeno eksploatacijom bez ikakvih je kultura, pa provođenje posebne biološke sanacije nije potrebno izvesti. Izuzetno, biološka sanacija može se izvesti samo ozelenjavanjem devastiranog terena sadnjom drveća uz prethodno humiziranje etaža, dok kosine nije potrebno humizirati.
Shodno geomehaničkim svojstvima stijenske mase, u gornjoj zoni predviđa se izrada etaža visine 5 m, širine 5 m, sa završnim nagibom kosine od 540, dok se u donjoj zoni predviđa etaža visine 20 m i širine 5 m, sa završnim nagibom kosine od 600. Osnovni radni plato predviđa se ostaviti pod nagibom od 0,5% prema izlazu kamenoloma, a radi mogućnosti otjecanja oborinskih voda s platoa.