O stijenama

Poduzeće Kamenolom Gradac d.d. Gradac Našički u sklopu svoje osnovne djelatnosti bavi se eksploatacijom i preradom mineralne sirovine, tehničkoga građevnog kamena. Već dugi niz godina predstavlja jednoga od najznačajnijih proizvođača tehničkoga građevnog kamena, kako na području grada Našice, tako i u regiji. Kako poduzeće u okviru svoje djelatnosti kao sirovinu koristi stijensku masu, prije svega, nekoliko riječi o stijenama koje se nalaze u Zemljinoj kori, a koje mogu biti različite kako po sastavu, tako i po postanku; one s pogodnim svojstvima mogu koristiti kao prirodni materijali, odnosno građevni kamen ili kao sirovina za izradu građevnog materijala (cementa, kreča, cigle, gipsa itd.). Od prve faze razvoja ljudske vrste poznato je korištenje kamena kao materijala za izradu primitivnih alata, oruđa i oružja, da bi danas suvremenom čovjeku kamen postao nezamjenjiv materijal za građenje, sirovina za proizvodnju građevnog materijala i značajna sirovinska komponenta i mineralni dodatak u mnogim područjima industrijske proizvodnje. Prema načinu postanka sve stijene dijelimo u tri skupine:
1. Magmatske - nastale kristalizacijom i očvršćivanjem magme, bilo u Zemljinoj kori ili na njenoj površini. Ovisno o načinu pojavljivanja i mjestu postanka, dijele se na dubinske (intruzivne ili plutonske), izlivne (efuzivne ili vulkanske) i žilne (nastale utiskivanjem magme u prsline, pukotine i rasjede u očvrslim stijenama Zemljine kore).
2. Sedimentne - nastale sedimentacijom (taloženjem) različitog materijala, prije svega u vodenim sredinama, koji vodi porijeklo od mehanički zdrobljenih stijena ili je produkt kemijskih, odnosno organogenih procesa. Ovisno o načinu postanka i porijeklu materijala mogu biti mehaničke (šljunak, pijesak, glina itd.), organogene (zoogeni i fitogeni sedimenti), kemijske (soli, gips itd.).
3. Metamorfne - nastale složenim fizičko-kemijskim procesima koji dovode do potpune ili djelomične izmjene kemijskih, fizičkih i paragenetskih osobina ranije stvorenih stijena i minerala.
Primjena kamena kao mineralne sirovine zasniva se na njegovim fizičkim, kemijskim i tehničko-tehnološkim svojstvima koja su uvjetovana njegovim petrografskim značajkama, a one su dalje uvjetovane načinom postanka stijene i njenim promjenama kroz geološku povijest. Kamen čiji mineraloško-petrografski i kemijski sastav te fizičko-mehaničke karakteristike zadovoljavaju tehničke uvjete za primjenu u graditeljstvu (niskogradnji i visokogradnji) ima naziv tehnički građevni kamen. Odnosno, pod tehničkim građevnim kamenom podrazumijevaju se sve vrste prirodnog kamena koje su od stijene odvojene na prirodan ili umjetni način, koji se koristi u graditeljstvu za potrebe niskogradnje i visokogradnje, bilo kao lomljeni kamen, nedrobljeni ili drobljeni kamen, nefrakcionirani kamen ili frakcionirani kameni agregat, a za što je potrebno udovoljiti propisanim kriterijima kakvoće.
Stijene se kao građevni kamen mogu koristiti na više načina:
1. Lomljeni kamen - dobiven iz ležišta pomoću eksploziva ili primjenom nekoga drugog pribora za razbijanje, odvaljivanje ili usitnjavanje. Može biti običan lomljeni kamen koji je nepravilnog oblika, s neravnim površinama i koristi se za kamene nasipe, kamenu ispunu pri betonskim radovima, za podloge cesta, kao i za dobivanje drobljenog kamena. Isto tako, može biti i kao lomljeni kamen za zidanje različitih objekata (ograda, obložnih i potpomih zidova, propusta, temelja, stupova manjih mostova itd.).
2. Drobljeni kamen (drobljenik) - dobiva se od običnog lomljenog kamena, drobljenim u različitim drobilicama, nakon čega se prosijava i izdvaja po krupnoći. Uobičajen naziv za ovakav kamen je tucanik, iako je značenje tucanika drukčije, tj. tucanik je naziv za materijal koji se dobiva usitnjavanjem kamena ručnim alatom.
3. Mljeveni kamen - dobiva se potpunim usitnjavanjem drobljenog kamena do sasvim sitnih čestica, a upotrebljava se kao agregat za asfalterske radove, izradu maltera, umjetnog kamena itd.
4. Obrađeni kamen - dobiva se obradom stijene različitim alatima, gdje ovisno o načinu obrade može biti tesani kamen, poluklesani, naročito obrađen kamen, skulptorski kamen, te kocke i prizme. Koristi se uglavnom za dekoraciju kao arhitektonsko-ukrasni kamen.
Tehnički građevni kamen ima izuzetno veliki gospodarski značaj s obzirom na njegovu široku primjenu u graditeljstvu. Ima relativno nisku cijenu u odnosu na druge građevne materijale, te se zbog toga danas količine rabljenog tehničkoga građevnog kamena mjere u milijunima tona.